Ochrana osobních údajů

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI SOUTĚŽÍCÍCH CZECH PRESS PHOTO

Vážení,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost CZECH PHOTO o.p.s. (dále jen „CZECH PHOTO“)

shromažďuje, zpracovává a uchovává některé údaje vztahující se k Vaší osobě jako účastníka soutěže CZECH PRESS PHOTO, a to v souvislosti s Vaší účasti v této soutěži.


 

1. Nakládání s osobními údaji klientů CZECH PHOTO

1.1. 1.1. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás CZECH PHOTO prostřednictvím této Informace o nakládání s osobními údaji soutěžících CZECH PRESS PHOTO (dále jen „Informace“) podrobněji informuje o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje klientů zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje klientů zpracovávat a komu mohou být zpřístupněny, o právu přístupu k osobním údajům klientů, o právu na opravu osobních údajů klientů, jakož i o dalších právech podle zákona o ochraně osobních údajů.

2. Vymezení pojmu soutěžící

2.1. Pro účely této Informace se pojmem klient rozumí:

(a) osoba, která se přihlásila nebo zamýšlí podat přihlášku do soutěže CZECH PRESS PHOTO.

(b) osoba, která projeví zájem přihlášení do soutěže a která udělila CZECH PHOTO souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (zasílání obchodních sdělení)

3. Zásady zpracování osobních údajů soutěžících CZECH PRESS PHOTO

3.1.CZECH PHOTO při zpracování osobních údajů soutěžících postupuje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, přičemž dodržuje zejména následující zásady

(a) osobní údaje soutěžících jsou vždy zpracovávány pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a stanoveným způsobem;

(b) shromažďovány jsou pouze ty osobní údaje soutěžících, jejichž zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;

(c) v případě, že ke zpracování osobních údajů soutěžících zákon o ochraně osobních údajů vyžaduje udělení souhlasu, CZECH PHOTO zpracovává osobní údaje soutěžících výhradně na základě dobrovolného souhlasu soutěžícího;

(d) CZECH PHOTO dbá na to, aby soutěžící byli dostatečně informováni o probíhajícím zpracování jejich osobních údajů a o jejich nároku na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování;

(e) každý soutěžící má možnost přístupu k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, aby se přesvědčil o jejich přesnosti a oprávněnosti jejich zpracování.

4. Účel zpracovávání osobních údajů soutěžících CZECH PHOTO

4.1. Společnost CZECH PHOTO zpracovává osobní údaje soutěžících, kteří se přihlásili nebo se zamýšlí přihlásit do soutěže CZECH PRESS PHOTO. Toto zpracovávání osobních údajů soutěžících není podmíněno souhlasem soutěžícího vzhledem k tomu, že jde o zpracování, která zákon o ochraně osobních údajů umožňuje i bez souhlasu soutěžících.

4.2. Vedle výše uvedeného účelu zpracovává CZECH PHOTO osobní údaje soutěžících na základě jejich souhlasu pro následující účely:

(a) pořádání výstav;

(b) propagace soutěže a výstav a spojení s partnery;

(c) následnému užití pro účely budoucích výstav v České republice i v zahraničí;

(d) zasílání sdělení o průběhu a výsledcích soutěže


 

(e) zasílání obchodních sdělení.

Poskytnutí a zpracování osobních údajů klienta pro tyto účely je dobrovolné.

5. Rozsah zpracovávaných osobních údajů soutěžících CZECH PRESS PHOTO

5.1. Obecně platí, že CZECH PHOTO zpracovává osobní údaje soutěžících pouze v rozsahu nezbytném k naplnění příslušného účelu zpracovávání osobních údajů.

5.2. Pro účely zasílání obchodních sdělení a kontaktování soutěžícího za účelem monitoringu spokojenosti jsou zpracovávány jen vybrané osobní údaje (zejména jméno a příjmení, adresa, telefon a e-mail).

6. Doba zpracování osobních údajů soutěžících CZECH PRESS PHOTO

6.1. Osobní údaje soutěžících CZECH PRESS PHOTO zpracovávané pro účely uvedené v čl. 4.2 této Informace jsou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění těchto účelů, přičemž soutěžící je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemně, e-mailem nebo telefonicky kdykoliv odvolat. V takovém případě však nemusí CZECH PHOTO klientovi poskytovat příslušné služby.

7. Způsob zpracovávání osobních údajů soutěžících CZECH PRESS PHOTO

7.1. Osobní údaje klientů jsou získávány zejména od soutěžících samotných, a to při registraci do soutěže a vyplňování soutěžní přihlášky.

7.2. CZECH PHOTO zpracovává osobní údaje soutěžících způsobem, který zahrnuje manuální i automatizované zpracování osobních údajů soutěžících za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů soutěžících.

7.3. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány především vlastními zaměstnanci CZECH PHOTO, přičemž platí, že přístup k osobním údajům soutěžícím mají pouze vybraní zaměstnanci CZECH PHOTO, kteří takový přístup potřebují pro plnění svých pracovních povinností. Tito zaměstnanci mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto osobních údajů.

7.4. Ke zpracování osobních údajů soutěžících může docházet i s případným využitím podpory a informačních systémů třetích osob (např. poskytovatelů služeb informačních databází nebo marketingových služeb) za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy. Před předáním osobních údajů soutěžících třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, které jsou zákonem uloženy a dodržovány ze strany CZECH PHOTO .

7.5. Osobní údaje soutěžících CZECH PRESS PHOTO jsou zpracovávány na území České republiky a Slovenska.

8. Osoby, kterým mohou být osobní údaje klientů zpřístupněny

8.1. Osobní údaje soutěžících budou zpřístupněny především zaměstnancům CZECH PHOTO , kteří budou pověřeni jejich zpracováním. Vedle toho jsou osobní údaje klientů předávány třetím osobám, jejichž zaměstnanci a systémy se podílí na zpracování osobních údajů soutěžících CZECH PRESS PHOTO. Takto jsou osobní údaje klientů předávány zejména subjektům, které se jako zpracovatel podílejí na zpracování osobních údajů soutěžících za účelem provozu soutěže CZECH PRESS PHOTO nebo pořádání výstav CZECH PRESS PHOTO.

9. Právo přístupu k osobním údajům a ochrana práv v souvislosti s osobními údaji

9.1. Požádá-li soutěžící společnost CZECH PHOTO o informaci týkající se zpracování jeho osobních údajů v CZECH PHOTO, bude mu bez zbytečného odkladu poskytnuta informace o tom, jaké údaje o něm CZECH PHOTO zpracovává. Za poskytnutí takové informace má CZECH PHOTO právo požadovat po soutěžícím přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace.

9.2. Pokud soutěžící zjistí nebo se domnívá, že CZECH PHOTO či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné, může soutěžící:

(a) od CZECH PHOTO či třetí osoby, která se podílí na zpracování údajů, požadovat vysvětlení;

(b) požadovat, aby byl odstraněn vzniklý stav, zejména může požadovat provedení opravy nebo doplnění jeho osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na jeho žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

9.3. Bude-li žádost soutěžícího shledána oprávněnou, je CZECH PHOTO či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, povinna neprodleně odstranit závadný stav.

10. Informace a kontaktní údaje

10.1. Aktuální znění této Informace je uveřejněno na internetových stránkách CZECH PRESS PHOTO: 2017.czechpressphoto.cz a současně je dostupné v sídle CZECH PHOTO.

10.2. V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně zpracování osobních údajů soutěžících v rámci společnosti CZECH PHOTO můžete naši společnosti kontaktovat na emailu: info@czechpressphoto.cz nebo na níže uvedené poštovní adrese:

CZECH PHOTO o.p.s.

Rytířská 10

110 00 Praha 1

Česká republika